Vyhodnotenie projektu – tlačová správa

Kombinácia pevných základov vzdelávania na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a nových moderných myšlienok predstavuje výsledok  realizácie projektu  „GPH- Scientia pro Vita“, ktorý škola  realizovala v období od  februára 2014 do októbra 2015

Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Výskumnej  Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy v rámci:

Operačného programu Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.
Výška NFP: 433 982,18 €

Hlavnou myšlienkou celého projektu bola premena tradičnej školy na ŠKOLU MODERNÚ pretože dnešná  moderná doba si to vyžaduje.

Cieľom projektu bolo inovovanými prostriedkami, obsahom a metódami výučby zatraktívniť  prírodovedné predmety a tak pripraviť absolventa SŠ pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Na začiatku projektu bol cieľ prispôsobiť sa dnešným moderným trendom vzdelávania a zefektívniť vyučovací proces umocnený snahou o zvýšenie záujmu žiakov o štúdium predmetov prírodovedného a technického zamerania teda zmeniť výchovno-vzdelávací proces tak, aby motivoval žiakov k dosahovaniu lepších vzdelávacích výsledkov, učiť moderne, zaujímavo, aby edukačný proces nebol núteným nástrojom na dosiahnutie cieľa, ale predovšetkým jeho tvorivým prostriedkom, ktorý pritiahne pozornosť žiakov, zapojí ich do procesu a otvorí im bránu „nových možností“

Počas realizácie projektu, so zreteľom na stanovené ciele projektu sme sa sústredili  na 3 hlavné aktivity:

 • Tvorbu inovatívneho vzdelávacieho obsahu
 • Zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov školy v oblasti metodiky vyučovania pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a najmodernejších vzdelávacích metód
 • Vytvorenie systému poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporujúc komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

Prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov z ESF sa teda podarilo škole vytvoriť moderné digitálne vzdelávacie a didaktické prostredie, zlepšiť materiálno technické vybavenie školy, zrekonštruovať tri laboratóriá prírodovedných predmetov, zakúpiť tablety, nové počítače, moderné didaktické zariadenia a pomôcky, vyškoliť tím pedagogických pracovníkov v oblasti využívania nových inovačných vyučovacích metód, a tým skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Priebežné výsledky a skúsenosti z realizácie projektu sme prezentovali u nás v škole na  odbornom workshope s názvom „Využitie tabletov vo vyučovaní alebo máme tablety a čo s nimi“, na konferenciách Učíme pre život v Poprade, DIDINFO v Banskej Bystrici, Učiteľ nie je Google v Bratislave.

Zámery, ktoré sme projektom sledovali, sa nám podarilo naplniť.

Poďakovanie za to patrí všetkým, ktorí sa na ňom podieľali,  celému projektovému tímu, osobitne koodinátorkám aktivít, skupine lektorov zabezpečujúcich odborné školenia, expertom metodologických činností – tvorcom, hodnotiteľom a overovateľom metodík.

Za najväčší úspech realizácie projektu však považujeme to, že sme zatraktívnili a upevnili postavenie Gymnázia Pavla Horova na trhu škôl a motivovali žiakov k štúdiu prírodovedno-technických predmetov. Vypracované metodické postupy, metodické listy využiteľné v online podobe na rôznych vyučovacích hodinách, vynovené laboratória s novou didaktickou technikou sú dôkazom toho, že nápad či dobrá myšlienka, spojila zanietených ľudí a „premenila“ tradičnú školu na modernú

Aktivita 1.1 Tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu

V snahe inovovať a modernizovať edukačný proces sme v rámci aktivity projektu Tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu vytvorili veľké množstvo inovatívnych metodických a učebných materiálov zameraných na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia a geografia s využitím moderných vyučovacích pomôcok a prístrojov zakúpených z projektu.

Od začiatku tvorby metodík od apríla 2014 až do augusta 2015 sme spolu vytvorili 444 metodických a učebných materiálov. Z toho v anglickom jazyku využitím metódy CLIL vzniklo 73 metodických a učebných materiálov. Na tvorbe metodík sa podieľalo 16 skúsených inovatívnych pedagógov našej školy s aprobáciou z daných predmetov.

prehlad

 

Ako podporný materiál pri tvorbe metodík využívali učitelia aj  zahraničné učebnice, slovníky a encyklopédie zakúpené v projekte. Taktiež do tvorby metodík implementovali zručnosti získané z absolvovaných školení zameraných nielen na inovatívne vzdelávanie ale aj na metodiku realizácie experimentov pomocou počítača podporovaného laboratória. Preto súčasťou vytvorených metodík sú aj metodické materiály určené na prípravu a realizáciu laboratórnych cvičení a demonštračných experimentov realizovaných pomocou počítača podporovaného laboratória. Metodické a učebné materiály boli vytvorené s ohľadom na získanie a zvýšenie kompetencií študentov pre prácu s modernými meracími prístrojmi a technikou v prírodovedných predmetoch.

Úroveň vytvorených metodík posudzovali zväčša vysokoškolskí učitelia zaoberajúci sa didaktikou daného predmetu, prípadne skúsení učitelia z praxe s aprobáciou daného predmetu. Metodiky po zhodnotení a odporučení na overovanie boli zdigitalizované a umiestnené na e-learningový portál školy vo forme podnetných a zaujímavých e-learningových kurzov sprístupnených pre cieľové skupiny projektu. Následne boli metodiky  overené v edukačnom procese overovateľmi metodík.

Po skončení overovania metodík v jednotlivých triedach bola realizovaná spätná väzba formou dvoch dotazníkov, ktoré zisťovali:

 1. spokojnosť študentov s výučbu predmetov pomocou inovatívnych vyučovacích metód a inovatívnych pomôcok zakúpených v projekte
 2. názory študentov na formu výučby s podporou e–learningového kurzu vytvoreného v projekte Scientia pro Vita

Z analýzy realizovanej spätnej väzby vyplýva, že študenti veľmi pozitívne hodnotili nielen inováciu laboratórií, pomôcok, ale aj formy vyučovania inovatívnym spôsobom a s využitím metódy CLIL a tiež dostupnosť študijných materiálov na e-learningovom portáli školy. Väčšina študentov uviedla, že využitie inovatívnych vyučovacích metód a pomôcok prispelo:

 • k zvýšeniu názornosti a zrozumiteľnosti pri vysvetľovaní nového učiva
 • nové poznatky boli sprístupňované zábavnejšou a prístupnejšou formou interaktívnym spôsobom s využitím aktivizačných vyučovacích metód, ktoré zároveň vytvárali priestor pre vyjadrenie ich názorov a podporovali ich samostatné a kritické myslenie

Celkovo môžem zhodnotiť, že táto aktivita projektu výrazne prispela k inovácií metód a foriem vzdelávania na škole s dôrazom rozvoj kľúčových kompetencií študentov a na využívanie IKT v edukačnom procese so zámerom premeny tradičnej školy na modernú.

Aktivita 2.1 Zvýšiť kľúčové kompetencie učiteľov školy v oblasti metodiky vyučovania pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a najmodernejších vzdelávacích metód

Súčasťou nášho projektu bola príprava učiteľov na inovatívne vzdelávanie.

Zapojení učitelia získali zručnosti v práci s tabletmi a novými pomôckami. Navštevovali kurzy práce s elearningovým prostredím Moodle, matematikári sa naučili používať matematické softvéry Geogebra a Derive. Vybraní učitelia si mohli zlepšiť svoje jazykové schopnosti v kurzoch metodiky vyučovania prírodovedného predmetu s dôrazom na súčasnú odbornú terminológiu v angličtine.

Učitelia informatiky absolvovali  kurz na programovanie školských robotov Lego.  Niektorí z učiteľov absolvovali školenie na vytváranie učebných materiálov v prostředí iBooksAutor.

Na zlepšenie psychohygieny, zlepšenie vzťahov,  pre profesionálne  Riešenie konfliktov a motiváciu  všetci učitelia zapojení v projekte absolvovali výborný kurz 3 dni pre osobný rozvoj učiteľa. Počas neho sme strávili zaujímavé tri dni s výbornými lektormi Zuzanou a Petrom Berovcami, ktorí nám odkryli skryté zákutia učiteľskej duše, naučili nás asertívne komunikovať medzi sebou, ukázali nám ako funguje dobrý kolektív a mnoho ďalších vecí.

Okrem týchto školení niektorí naši učitelia absolvovali vzdelávanie na inovatívne vyučovacie metódy na PF UPJŠ, ktoré boli vedené erudovanými odborníkmi vo svojich predmetoch.

Počas realizácie projektu sa naši učitelia zúčastňovali na konferenciách a workshopoch s tematikou prírodovedných predmetov, informačných technológií, didaktickej techniky a vyučovania týchto predmetov. Na týchto konferenciách aj prezentovali dosiahnuté výsledky a priebeh nášho projektu. Zúčastnili sa konferencie Učíme pre život v Poprade, DIDINFO v Banskej Bystrici, Učiteľ nie je Google v Bratislave. Na nich získali nové informácie zo školstva, z oblasti inovácií v školstve a nabili sa novou energiou, takou potrebnou pre vyučovanie v škole.

Jedným z dopadov nášho projektu je aj realizácia denného IT Tábora na našej škole pre deti zo základných škôl. IT tábor je realizovaný iba pomocou našich učiteľov a ochotných a šikovných žiakov školy, ktorí organizujú celý päťdňový program detí. Deti sa na tábore učia programovať na počítači, učia sa programovať roboty Lego, programovacie autíčka, pracujú s tabletmi, na ktorých sa naučili programovať, natáčať animované filmy, programovať hry. Deti pod vedením učiteľov a animátorov pracujú v našich novovybudovaných laboratóriách prírodovedných predmetov. Vyrábali elektrinu, robili veľké bubliny, zapálili sopku, prenášali elektrický náboj, robili zubnú pastu pre slony. Súčasťou boli aj aktivity v prírode a telocvični – hľadanie pokladu pomocou GPS, farbenie tričiek, futbal a hry s animátormi.

Všetky tieto školenia a následne aktivity, ktoré sa od nich odvíjajú prispeli ku zlepšeniu vyučovania, nabádajú učiteľov zamýšľať sa nad svojimi hodinami, aby zatraktívnili prírodné vedy a motivovali svojich žiakov ku ich štúdiu.

Aktivita 3.1  Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

Na základe niekoľkoročných výborných skúseností s peer – aktivistami v oblasti drogovej prevencie sme vyškolili „mladých kariérnych poradcov“. Štrnásti žiaci (M. André, K. Babíková, J. Balogová, J. Červeňák, K. Diliková, K. Dittelová, V. Fedorová, R. Hrinko, R. Jacík, D. Kincelová, M. Plišková, P. Rjabinčák, R. Sciranková, M. Šátková) aktívne spolupracovali s výchovným poradcom, s triednymi profesormi a ostatnými žiakmi, čo umožnilo rýchlejšie šírenie informácií v triedach, získanie informácií o problémových a nerozhodných žiakoch, zvýšila sa aktivita a účasť samotných žiakov v oblasti profesionálnej orientácie. Žiaci sa zároveň naučili vystupovať pred kolektívom a prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti (v televízii a v školskom časopise KOCKY).

Aktivita pozostávala zo 4 častí :

1. časť: výber žiakov

2. časť: 6-hodinový úvodný seminár s psychologičkou – PhDr. Máriou Paulovou

3. časť: práca v skupine, v rámci ktorej sa žiaci naučili:

 •  základné komunikačné zručnosti a pravidlá pri práci s ľuďmi
 •  ako získať základné informácie o vysokých školách
 • ako sa orientovať na trhu práce
 • ako spolupracovať s inštitúciami, najmä s úradom práce
 •  prezentovať štúdium na gymnáziu prostredníctvom „Dňa otvorených dverí“

Všetci mladí poradcovia sa zúčastnili na veľtrhoch vzdelávania, na prezentáciách VŠ, na dňoch otvorených dverí vysokých škôl v Košiciach a v Prešove a na besedách so zástupcami VŠ.

4. časť: aktivisti spolupracovali s výchovným poradcom v rámci workshopov

II. Viac informácií – lepší výber VŠ (prezentácie vysokých škôl)

Na pôde nášho gymnázia sme zorganizovali dve veľké prezentácie VŠ technického zamerania:

 • prvá sa konala 15.mája 2014, 275 žiakom stredných škôl Michaloviec sa predstavilo 8 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosť T-Systems Slovakia
 • druhá sa konala 25. marca 2015, prezentovalo sa 7 fakúlt TU v Košiciach, 3 fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a Strojnícka fakulta STU v Bratislave (zúčastnilo sa na nej 281 žiakov)Zástupcovia fakúlt poskytli žiakom vyčerpávajúce informácie o charaktere fakulty, študijných programoch, prijímacích pohovoroch, stážach, štúdiu v zahraničí a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce u nás i v zahraničí. Žiakov zaujali nielen informačné letáčiky a propagačný materiál, ale aj praktické ukážky vysokoškolákov (lietadielka, roboty, modely stavieb, 3D tlačiarne a pod.).

III. Návšteva veľtrhov vzdelávania a práce žiakov

V rámci aktivít projektu sa 40 žiakov zúčastnilo na XVII. ročníku veľtrhu pomaturitného štúdia Akadémia vdňoch 06. 10. – 07. 10. 2014 v Bratislave a 40 žiakov na XXI. ročníku veľtrhu pomaturitného a celoživotného štúdia GAUDEAMUS Brno v dňoch 03. 11. – 05. 11. 2014 v Brne.

Na veľtrhoch žiakom ponúkli :

 • katalóg veľtrhu s podrobným prehľadom ponuky štúdia na vysokých a vyšších odborných školách na Slovensku, v Českej republike a v zahraničí
 • sprievodcu budúceho vysokoškoláka – návod, ako postupovať pri výbere VŠ
 • poradenský a informačný servis pri výbere študijného odboru, školy alebo fakulty
 • sprievodné programy „Veda pre život“ a „ Poďme sa hrať s technikou“
 • nový sprievodný program „Tailor Made Study Abroad“
 • súťaž o hodnotné ceny, vždy po skončení každej prednášky.Veríme, že všetky aktivity, ktoré sme žiakom ponúkli, prispejú k lepšej orientácii sa v sieti vysokých škôl a na trhu práce.