„ Viac informácií – lepší výber VŠ “ – prezentácia vysokých škôl

Dňa 25.03.2015 sa na pôde našej školy uskutočnila prezentácia VŠ technického zamerania.  Akcia bola organizovaná v rámci projektu „ GPH – Scientia pro Vita“, oblasť kariérneho poradenstva, organizátor Mgr. Mária Ďuríková.

Na akcii sa zúčastnili :

–    mladí kariérni poradcovia,

–   žiaci druhého a tretieho  ročníka nášho gymnázia,

–    žiaci  stredných škôl z Michaloviec a okolia

Na prezentácii sa  predstavilo:   7 fakúlt TU v Košiciach / fakulta elektrotechniky a informatiky , strojnícka fakulta, stavebná fakulta, hutnícka fakulta , letecká fakulta,   ekonomická fakulta,  fakulta výrobných technológií /

3 fakulty Žilinskej univerzity

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Program :   – prezentácia  žiakov

–  otvorenie , privítanie a predstavenie hostí

– príhovor zástupcu riaditeľa školy a manažéra publicity PaedDr. V. Čana

– prezentácia jednotlivých fakúlt pri stánkoch, žiaci ich postupne navštevovali

a zástupcovia fakúlt im poskytli vyčerpávajúce  informácie o svojich ško –

lách : predstavenie charakteru fakulty,  študijné programy, prijímacie  pohovory,

ubytovacie a stravovacie možnosti,   kultúrne a športové vyžitie,  stáže a

možnosti štúdia v zahraničí, možnosti uplatnenia sa na trhu práce u nás a v

zahraničí

–  individuálne konzultácie žiakov s predstaviteľmi fakúlt, voľná diskusia

– praktické ukážky jednotlivých fakúlt / lietadielka, roboty, modely domčekov, 3D

tlačiarne  a pod./

– rozdanie letákov a propagačných materiálov žiakom a výchovným poradcom

 

Prínos :            

  • pokus o zorganizovanie malého veľtrhu VŠ ako pútavej formy
  • poskytnutia informácií žiakom
  • priamy a bezprostredný kontakt žiakov s predstaviteľmi vysokých škôl
  • získanie najaktuálnejších informácií o štúdiu na fakultách
  • zlepšenie orientácie  sa žiakov v širokej sieti vysokých škôl a fakúlt
  • informácie o najnovších zmenách na VŠ
  • predstaviť žiakom aj iné zamerania ako spoločenskovedné, poukázať na zaujímavé a momentálne žiaduce študijné programy na technike, na široké možnosti uplatnenia sa na trhu práce a ocenenia práce inžinierov,
  • zviditeľniť fakulty technického zamerania  a poukázať  na zvyšujúci sa dopyt po absolventoch týchto fakúlt na trhu práce
  • akcia sa aj tohto roku  vydarila, zástupcovia všetkých  VŠ boli prekvapení formou organizácie a hodnotili ju veľmi pozitívne, spokojní boli aj žiaci a výchovní poradcovia

 

DSC_2086 DSC_2087 DSC_2090 DSC_2101 DSC_2102 DSC_2108 DSC_2109 DSC_2129 DSC_2172