Príprava učiteľov na inovatívne vzdelávanie

V projekte je naplánované vytvoriť inovatívny systém vzdelávania prírodovedných predmetov, matematiky, geografie, a informatiky tak, aby sa zvýšili kľúčové kompetencie študentov. Vplyv na rozvoj týchto kompetencií budú mať učitelia školy, ktorí sú pripravení na inovatívne vzdelávanie, vedia používať IKT vo…