Školenie na používanie laboratória podporovaného počítačom

V priebehu mesiacov február a marec 2015 sa na našej škole uskutočnilo školenie s názvom: Práca so sytémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom. Obsahom bolo

  1. Prostredie interfejsovej jednotky zberu dát,
  2. Pripájanie senzorov, ich nastavenie, kalibrácia, zmena meraných veličín, zber dát a výpočty na nameraných veličinách
  3. Analýza grafov a tabuliek, štatistika meraní, aproximácia meraní
  4. Práca s pamäťou, ukladanie a otváranie nameraných údajov a príprava experimentov
  5. Zabudované inštrukcie experimentov, vlastné poznámky, prezentácia pomocou programu na emulovanie interfejsovej jednotky

Vyškolilo sa 17  učiteľov našej školy.

Fotografie zo školenia:

IMG_1187 IMG_1138 IMG_1135 IMG_1134 IMG_1069 IMG_1068