O projekte

 logo

Názov projektu: GPH – SCIENTIA PRO VITA
Kód ITMS projektu: 26110130697
Kód Výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: OP Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu: 2/2014 – 07/2015
Výška NFP: 433 982,18 €
Hlavný riešiteľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Termín realizácie: 02/2014 – 07/2015
MANAŽÉR PROJEKTU: Mgr. Katarína Olšavová
Ciele projektu
Strategický cieľ projektu:
Inovovanými prostriedkami, obsahom a metódami výučby, zatraktívniť prírodovedné predmety a tak pripraviť absolventa SŠ pre potreby vedomostnej spoločnosti
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
Špecifické ciele a aktivity:
1. Vytvoriť, inovovať a overiť učebné a didaktické materiály a s inováciou laboratórií zatraktívniť prírodovedné predmety k rozvoju kľúčových kompetencií žiaka
2. Zvýšiť kľúčové kompetencie učiteľov školy v oblasti metodiky vyučovania pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a najmodernejších vzdelávacích metód
3. Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školy

Žiaci strednej školy

Aktivita 1.1 Tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu

Hlavným cieľom aktivity je vytvoriť,  inovovať  a overiť učebné a didaktické materiály prírodovedných predmetov a spolu s inováciou a modernizáciou laboratórií prírodovedných predmetov, vytvoriť vzdelávanie založené na najmodernejších metódach, formách a prostriedkoch vyučovania, ktoré zlepší motiváciu žiakov pre ďalšie štúdium technických a prírodovedných predmetov.

Koordinátor aktivity 1.1: RNDr. Renáta Gaľová

Aktivita 2.1  Zvýšiť kľúčové kompetencie učiteľov školy v oblasti metodiky vyučovania pomocou inovatívnych didaktických pomôcok a najmodernejších vzdelávacích metód

Cieľom aktivity je zrealizovať školenia pre učiteľov prírodných vied so zameraním na získanie  teoretických vedomostí aj praktických zručností o možnostiach využitia počítačom podporovaného laboratória vo vyučovaní, zrealizovať školenia pre učiteľov prírodných vied za účelom vytvárania súborov laboratórnych a demonštračných pokusov pre vyučovanie prírodovedných predmetov, zrealizovať školenie  – kurz na zvládnutie elearningového vzdelávania  a na administrovanie kurzu v prostredí Moodle, zrealizovať školenie pre učiteľov pre používanie tabletov vo vyučovaní a tvorbu edukačných materiálov v softvéri iBooks Author, na obsluhu a programovanie robotických stavebníc umožniť učiteľom školy absolvovať ďalšie vzdelávanie v oblasti tvorby metodík pre inovatívne vzdelávanie a v oblasti používania moderných didaktických a zobrazovacích pomôcok, zrealizovať  metodickú prípravu na  vyučovanie metódou CLIL, umožniť učiteľom školy absolvovanie školení na rozvoj učiteľov osobnosti a asertívnej  komunikácie a umožniť učiteľom školy účasť učiteľov školy na konferenciách, workshopoch a výstavách s tematikou prírodovedných predmetov, informačných technológií, didaktickej techniky a vyučovania týchto predmetov.

Koordinátor aktivity 2.1: RNDr. Mária Spišáková

Aktivita 3.1  Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

Cieľom aktivity je skvalitniť úroveň profesijnej orientácie a kariérneho poradenstva na škole využívaním nových foriem v práci s informáciami, zamerať poradenskú pomoc na podporu v úsilí jedinca vyvinúť a prijať integrovaný obraz seba samého a svojej pozície vo svete práce, viesť žiakov k tomu, že stratégiám rozhodovania sa treba učiť v rozmanitých životných situáciách, dosiahnuť, aby žiaci dokázali obsiahnuť širšie možnosti, nové perspektívy, spoznali nové študijné a pracovné možnosti, oživiť schopnosti formovať svoje životné stratégie, vytvoriť nový aktivizujúci model v kariérnom poradenstve u študentov stredných škôl okresu, vyvolať aktivitu so zámerom vytvárať chýbajúce medzičlánky medzi strednou a vysokou školou s nadväznosťou na potreby rozvíjajúcich sa priemyselných odvetví na Slovensku so zámerom pripraviť teoreticky schopné kádre pre štúdium na VŠ s technickým zameraním, skvalitniť a prehĺbiť spoluprácu s rodičmi a zabezpečiť prepájanie informácií zo školstva, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zo zdrojov regionálnych a zahraničných.

Koordinátor aktivity 3.1: Mgr. Mária Ďuríková