Digitalizácia učebných materiálov

Vytvorené učebné  materiály   budú digitalizované. Buď budú upravené do podoby čitateľnej na tabletoch a vytvárané v špeciálnom softvéri kompatibilnom s OS X.

Budú umiestnené na  elearningovom serveri školy na našom Moodli. Učebné materiály budú prístupné študentom v elektronických kurzoch na následné overovanie vo vyučovaní, aby boli upravené podľa potrieb školského vzdelávacieho programu a potrieb vyučujúcich.

Súčasne s učebnými  materiálmi  sa budú digitalizovať a publikovať návrhy laboratórnych prác študentov a pracovné listy na prípravu a realizáciu laboratórnych cvičení a demonštračných experimentov pre prírodovedné predmety.  Súčasťou tejto činnosti je príprava technických podmienok pre vytváranie a ukladanie na server školy, správca webových portálov, IS a administrátor IT pripravia všetky technické zariadenia na realizovanie tejto časti aktivity.

Všetky vytvorené metodiky sú umiestňované na serveri školy Moodle: http://elearning.gphmi.sk/moodle/login/index.php.

N aserveri zatiaľ pribudlo 25 nových kurzov s vytvorenými metodikami z biológie, fyziky, matematiky, informatiky, chémie.