O Aktivite

Názov aktivity: Výchovné poradenstvo ako nástroj profesionálnej orientácie žiaka 

Cieľ aktivity: Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce

Ďalšie ciele aktivity:

  • Skvalitniť úroveň profesijnej orientácie a kariérneho poradenstva na škole využívaním nových foriem v práci s informáciami.
  • Zamerať poradenskú pomoc na podporu v úsilí jedinca vyvinúť a prijať integrovaný obraz seba samého a svojej pozície vo svete práce.
  • Viesť žiakov k tomu, že stratégiám rozhodovania sa treba učiť v rozmanitých životných situáciách, že i zlá skúsenosť je skúsenosť, ktorú treba vedieť prekonať, napredovať ďalej a nájsť pred sebou životné cesty, ktoré ho povedú k spokojnosti a spoločenskému uznaniu.
  • Dosiahnuť, aby žiaci dokázali obsiahnuť širšie možnosti, nové perspektívy, spoznali nové študijné a pracovné možnosti. Jednotlivé aktivity projektu priblížia žiakom nové fenomény, ktoré sa stali súčasťou profesijného sveta.
  • Oživiť schopnosti formovať svoje životné stratégie, viesť žiakov k tomu aby „brali osud do svojich rúk.“ Zároveň pôjde o vytvorenie nového aktivizujúceho modelu v kariérnom poradenstve u študentov stredných škôl okresu. Vychádzajúc z niekoľkoročných dobrých skúseností s aktivistami v oblasti drogovej prevencie chceme zaangažovať mladých ľudí ako  kariérneho poradenstva k vlastnej zodpovednosti v kariérnej príprave už od 2.ročníka na strednej škole.
  • Vyvolať aktivitu so zámerom vytvárať chýbajúce medzičlánky medzi strednou a vysokou školou s nadväznosťou na potreby rozvíjajúcich sa priemyselných odvetví na Slovensku so zámerom pripraviť teoreticky schopné kádre pre štúdium na VŠ s technickým zameraním
  • Skvalitniť a prehĺbiť spoluprácu s rodičmi  .
  • Zabezpečiť prepájanie informácií zo školstva, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zo zdrojov regionálnych a zahraničných