Príprava učiteľov na inovatívne vzdelávanie

V projekte je naplánované vytvoriť inovatívny systém vzdelávania prírodovedných predmetov, matematiky, geografie, a informatiky tak, aby sa zvýšili kľúčové kompetencie študentov. Vplyv na rozvoj týchto kompetencií budú mať učitelia školy, ktorí sú pripravení na inovatívne vzdelávanie, vedia používať IKT vo vyučovaní, didaktickú techniku a moderné vyučovacie pomôcky umožňujúce inovatívne vyučovanie, vedia vytvárať inovatívne metodické materiály pre vyučovanie, aby bol zabezpečený vývoj kľúčových kompetencií študentov. Takýto učitelia musia poznať profesionálne nástroje na komunikáciu, musia sa naučiť zvládať stres, musia vedieť asertívne komunikovať a riešiť problémy na pracovisku.

V projekte sú naplánované aktivity na zvýšenie kompetencií učiteľov pre používanie moderných pomôcok, didaktickej techniky a nových softvérov pre vyučovanie. Naplánované sú aj aktivity zamerané na zvýšenie kompetencií učiteľovv tvorbe metodík a učebných materiálov a na inovatívne metódy výučby a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov pre svoje predmety – vyučovanie prírodných vied a informatiky.

Učitelia absolvujú vzdelávanie k kurzoch zameraných na moderné metódy výučby prírodovedných predmetov, ktorých obsahom je zvládnutie laboratória podporovaného počítačom, na prácu so softvérom na spracovanie údajov pri fyzikálnych, chemických, biologických fyziologických a ďalších meraniach, prejdú prípravou tvorby metodik pre vytváranie súborov laboratórnych a demonštračných pokusov v laboratóriu podporovanom počítačom.

Učitelia – neangličtinári – absolvujú jazykové vzdelávanie na zlepšenie svojich jazykových kompetencií na vyučovanie v cudzom jazyku a pre svoje kompetencie na štúdium zahraničnej literatúry a odborných učebných materiálov, učebníc a podobne.
Učitelia absolvujú školenie ku redakčnému systému na napĺňanie edukačného portálu školy – e-learningového servera, ktorý sa bude postupne napĺňať vzdelávacím obsahom, metodickými a učebnými materiálmi v aktivite 2.1. nášho projektu.