Tvorba inovatívneho vzdelávacieho obsahu

knihy4

V tejto aktivite budeme vytvárať a inovovať didaktické a učebné materiály, inovovať zariadenia laboratórií prírodovedných predmetov, digitalizovať učebné a metodické materiály a laboratórne protokoly, vytvárať nové interaktívne a elektronické vzdelávacie materiály. Vytvoríme inovatívne vzdelávanie na škole, ktorého podpornými piliermi budú skúsení experti, posudzovatelia učebných a metodických  materiálov, i experti na overovanie materiálov.

Budú inovované laboratóriá prírodovedných predmetov, laboratóriá budú vybavené špeciálnym laboratórnym nábytkom a didaktickou technikou, učebnými demonštračnými a laboratórnymi pomôckami.

Zlepšíme vybavenie učební informatiky, kde plánujeme zamerať vyučovanie na robotizáciu a tak ponúknuť študentom školy aj iné – technickejšie zameranie v rámci informatiky.

Pri príprave nových učebných materiálov pre prírodovedné predmety budeme pracovať s laboratóriom podporovaným počítačom, pomocou neho pripravíme videonahrávky, obrazový materiál pre tieto učebné materiály.

Ďalšou úlohou je pripraviť vzdelávacie a metodické materiály pre prírodovedné predmety a informatiku vyučované metódou CLIL. Vyučvanie touto metódou má naša škola zakomponované do školského vzdelávacieho programu v module 5, ktorý v projekte inovujeme.

Tento modul má rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov pomocou metódy CLIL. Práve na zlepšenie vyučovania pomocou tejto metódy chceme pripraviť naše vzdelávacie materiály.