Výchovné poradenstvo ako nástroj profesionálnej orientácie žiaka

Aktivita sa bude realizovať nasledovnými činnosťami:
1. Odborná príprava študentov : „Mladý kariérny poradca na gymnáziu
2. Viac informácií – lepší výber VŠ / prezentácie vysokých škôl /
3. Návštevy Veľtrhu vzdelávania a práce Akadémia a VAPAC v Bratislave a Gaudeamus v Brne

  • Špecifický cieľ projektu je: Vytvoriť systém poradenstva o ďalšom štúdiu a povolaniach, podporiť komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce. Táto aktivita v plnej miere napĺňa špecifický cieľ projektu, ktorý sa viaže na špecifický cieľ výzvy.
  • Ciele navrhovanej aktivity pomáhajú žiakom a uchádzačom na trhu práce pri nájdení a akceptovaní svojho obrazu, ako sa majú rozhodovať v životných situáciách, pomáha žiakom obsiahnuť širšie možnosti a nové perspektívy a aby spoznali nové študijné a pracovné možnosti.
  • Aktivita bude pracovať s peer aktivistami v kariérnej príprave už od 2. ročníka na strednej škole, ktorí budú aktívne spolupracovať s výchovným poradcom, s triednymi profesormi a ostatnými žiakmi. Umožní sa tým rýchlejšie šírenie informácií, získanie informácií o problémových a nerozhodných žiakoch, zvýši sa aktivita a účasť samotných žiakov v oblasti profesionálnej orientácie a zároveň sa žiaci naučia vystupovať pred kolektívom, prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti (v televízii, v školskom časopis KOCKY, na študentských akciách).
  • Aktivita zlepší prehľad o možnostiach štúdia na VŠ v Košiciach a Prešove, cez prezentácie vysokých škôl, a súčasne sa študenti zúčastnia na dňoch otvorených dverí na VŠ v Bratislave a v Brne
  • Účasť študentov na veľtrhoch vzdelávania a práce Akadémia a VAPAC a Gaudeamus pomôže študentom zorientovať sa v ponuke VŠ a aj v ponuke pracovných miest v blízkych krajinách. Táto aktivita má priamy dosah na splnenie špecifického cieľa opatrenia, na ktorý sa výzva viaže.