Workshop “Máme tablety a čo s nimi”

10. 12. 2014, Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Mobilná technológia dorazila aj do najstaršieho gymnázia na Zemplíne do Gymnázia Pavla Horova. Škola realizuje projekt spolufinancovaný EU GPH – Scientia pro Vita, ktorého cieľom je zmodernizovať vyučovanie prírodovedných predmetov. Súčasťou projektu okrem iných vecí, ako sú napríklad vyučovanie v anglickom jazyku a vyučovanie s novými modernými učebnými pomôckami,  je aj  vyučovanie pomocou tabletov. 

Škola v rámci projektu zakúpila tablety iPad pre svojich učiteľov a pre žiakov. Učitelia pripravujú metodiky na vyučovanie s tabletmi a rozbiehajú vyučovanie s nimi. Mobilná technológia je predurčená k tomu, aby zmenila spôsob vyučovania a aby sa potreba samovzdelávania stala vnútornou potrebou žiakov.

Naša škola má cieľ, aby sa výpočtová technika a technológie stali efektívnym prostriedkom pre učenie a vyučovanie.

V stredu 10. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnil workshop „Použitie tabletov vo vzdelávaní“, na ktorom sa zúčastnení učitelia z okolitých základných a stredných škôl oboznámili so spôsobmi používania tabletov na hodinách prírodovedných predmetov, jazykov, hudobnej výchovy a iných.

Pán Peter Spišák demonštroval možnosti merania s tabletmi na hodinách laboratórnych cvičení z fyziky, chémie a biológie, hovoril o chápaní tabletov v školách. Tablet je osobné zariadenie, podobne ako mobil a škola má pripraviť prostredie pre to, aby žiaci vo vyučovaní mohli používať svoje vlastné tablety, resp. zapožiačať školské tablet. Tablety musia byť zahrnúť do vyučovania.

Pán Miroslav Alexovič, učiteľ zo Základnej školy z Humenného, v ktorej už tretí rok úspešne implementujú tablety do vyučovania, predstavil účastníkom svoje poznatky zo školy, aplikácie vhodné na hodiny angličtiny, hudobnej výchovy, informatiky, slovenčiny a podobne. Jeho vystúpenie malo veľký ohlas a účastníci sa dohodli, že všetky aplikácie, ktoré boli spomenuté, resp. ktoré sú vhodné na vyučovanie a sú už odskúšané budú umiestňované na jeden server, aby boli k dispozícií pre učiteľov.

Pán Andrej Kusenda z firmy, ktorá distribuuje tablety do škôl, nás informoval o  modeli vzdelávania SAMR  – Substitution –  Augmentation – Modification – Redefinition Model, kde je najvyšším cieľom zmeniť chápanie používania IKT vo vyučovaní na efektívny prostriedok pre prácu tímov žiakov, ktorí samostatne vytvárajú svoje projekty a kde učiteľ má úlohu konzultanta a lídera.

Veľmi zaujímavé bolo vystúpenie pani učiteľky Lenky Babjakovej, ktorá učí na ZŠ v Michalovciach a využíva tablet na svojich hodinách 1. stupňa. Predstavila veľmi zaujímavé aplikácie na matematiku, prírodopis, geografiu a iné. Pani Andrea Ivanová, učiteľka na Gymnáziu Pavla Horova prezentovala svoje prvé skúsenosti s používaním tabletov na hodinách biológie, premietla nám prácu žiakov na hodinách a ich reakcie z takýchto hodín.

V závere seminára prebehla diskusia, v ktorej sa zúčastnení učitelia ale aj žiaci zhodli v tom, že používanie tabletov na školách je nevyhnutnosť, ale efektívne a užitočne ich môže využívať len ten učiteľ, ktorý sa neustále vzdeláva a je otvorený prijímaniu nových informácií z oblastí ako sú informačné technológie a pedagogické vedy.

Podobný seminár bude škola organizovať pred ukončením projektu v júni 2015.

workshop